ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αδειοδοτήσεις καταστημάτων

Κατηγορίες αδειών
• Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος
• Ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα
• Θεάτρου, κινηματογράφου ή κέντρου διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων
• Ψυχαγωγικών παιχνιδιών
• Παιδότοπων
• Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών
• Αρχική άδεια ή Αντικατάσταση ή Νέα Δραστηριότητα για καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
• Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής
• Άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων εντός καταστήματος ψιλικών
• Μουσικής σκηνής ή παράτασης ωραρίου λειτουργίας
• Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας λόγω συνταξιοδότησης, μεταβίβασης, νέας δραστηριότητας.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:
(Εστιατόρια, Πιτσαρίες, Ψητοπωλεία, Οβελιστήρια, Καφενεία, Αναψυκτήρια, Σνακ-Μπαρ, Κομμωτήρια, Πρατήρια Ειδών Ζαχαροπλαστικής μετά Παρακευαστηρίου, Πρατήρια Άρτου, Παντοπωλεία, Οπωροπωλεία, Κυλικεία)
Με τον όρο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εννοούμε εκείνα στα οποία γίνεται παρασκευή / εμπορία τροφίμων ή ποτών καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών.

Διαδικασία
Αρχικά χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Η προέγκριση αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Στη συνέχεια απαιτούνται μια σειρά από διακαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης και για την άδεια μουσικής και τραπεζοκαθισμάτων στη συνέχεια.

Βιοτεχνίες, Επαγγελματικά Εργαστήρια:
(Ξυλουργεία, Eργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, Αρτοποιεία, Catering, Γυμναστήρια, Κέντρα αισθητικής, Φαρμακεία, Ιατρεία, Πλυντήρια αυτοκινήτων και Σταθμοί αυτοκινήτων, Συνεργεία Αυτοκινήτων όλων των ειδικοτήτων)
Η υπηρεσία αυτή αφορά κατά κύριο λόγο βιοτεχνικές επιχειρήσεις καθώς και παραγωγικές επαγγελματικές δραστηριότητες (επαγγελματικά εργαστήρια, αρτοποιεία, αποθηκευτικές επιχειρήσεις) που προκειμένου να λειτουργήσουν νόμιμα απαιτείται έκδοση άδειας εγκατάστασης, ίδρυσης και λειτουργίας.
Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την τεχνική μελέτη, την σύνταξη των ειδικών ερωτηματολογίων, των υπευθύνων δηλώσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση αδείας ίδρυσης, εγκατάστασης, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, επέκτασης και μετεγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανιών, εργοστασίων, βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων, αρτοποιείων και αποθηκών με μηχανολογικό εξοπλισμό.
Επίσης αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την διεκπεραίωση στις αρμόδιες υπηρεσίες όλων των υπόλοιπων συμπληρωματικών μελετών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας όπως:
• Μελέτες πυρασφάλειας για τη έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας απο τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές.
• Μελέτες αδειών καταλληλότητας από την Δ/νση Υγιεινής για βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο).
• Μελέτες διάθεσης υγρών αποβλήτων για την έγκριση ή την απαλλαγή διάθεσης υγρών αποβλήτων.

Ιδιαιτερότητες αδειοδοτήσεων
Σε αρκετές περιπτώσεις η αδειοδότηση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, παντοπωλεία, ψιλικά, αρτοποιεία, φαρμακεία κτλ), συνεργεία αυτοκίνητων, χώροι στάθμευσης, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α. απαιτεί τη συνδρομή μηχανικού κυρίως για την μελέτη της κάτοψης του χώρου, την εμβαδομέτρηση, τον έλεγχο της νομιμότητας αλλά και την εκπόνηση βεβαιώσεων, τεχνικών εκθέσεων, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και ενεργητικής πυροπροστασίας, όπου αυτές απαιτούνται ανάλογα με την επιθυμητή δραστηριότητα.
Επίσης ο μηχανικός μπορεί να αναλάβει την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών που ζητούνται από τις σχετικές υπηρεσίες (βεβαίωση κύριας χρήσης, χρήσεις γης κτλ) για λογαριασμό του αιτούντος ή να αναλάβει εξ΄ ολοκλήρου την διαδικασία έκδοσης της άδειας λειτουργίας.
Είναι σημαντικό να εξετάσουμε εάν στο σημείο στο όποιο θα εγκατασταθεί η επιχείρηση επιτρέπεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα από τις χρήσεις γης της περιοχής. Όσο αφορά το κτίριο ή το τμήμα του κτιρίου όπου θα γίνει η εγκατάσταση της επιχείρησης, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν η χρήση προβλέπεται από την οικοδομική άδεια (πχ για την ίδρυση ενός παντοπωλείου θα πρέπει ο συγκεκριμένος χώρος να φαίνετε ως κατάστημα στην οικοδομική άδεια του κτιρίου). Επίσης θα πρέπει να συμφωνεί το εγκεκριμένο αρχιτεκτονικό σχέδιο της οικοδομικής άδειας με την υφιστάμενη κατάσταση του κτίσματος. Τέλος, εάν στο κτίριο υπάρχει καταστατικό, τότε αυτό θα πρέπει να μην απαγορεύει την συγκεκριμένη χρήση. Σε περίπτωση που κάτι από τα παραπάνω δεν ισχύει, τότε είτε δεν είναι δυνατή η έκδοση της άδειας λειτουργίας στο συγκεκριμένο κτίσμα ή στην περιοχή, είτε απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες πριν την έναρξη της διαδικασίας (όπως πχ νομιμοποίηση αυθαίρετης κατασκευής, αλλαγή χρήσης του κτιρίου ή τμήματος αυτού κτλ).
Για κάθε είδος επιχείρησης, για την οποία απαιτείται άδεια λειτουργιάς με συγκεκριμένες τεχνικές και υγειονομικές προδιαγραφές, πρέπει να γίνετε λεπτομερής έλεγχος, με την συνδρομή μηχανικού, για το εάν το κτίριο ή το τμήμα του κτιρίου πληροί αυτές τις προδιαγραφές πριν την έναρξη της διαδικασίας. Τέτοιες προδιαγραφές υπάρχουν για κάθε χρήση και συνήθως αφορούν την ύπαρξη χώρων υγιεινής (wc και προθάλαμος με συγκεκριμένες ελάχιστες διαστάσεις), την απόσταση από σχολεία- εκκλησίες- νοσοκομεία ή επιχειρήσεις με την ιδία δραστηριότητα (πχ στα φαρμακεία), το εμβαδόν- τις διαστάσεις- το ύψος του κύριου χώρου της δραστηριότητας, την ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου, την δημιουργία παρασκευαστηρίου και το ελάχιστο εμβαδόν του κτλ. Εάν κάποια από τα παραπάνω δεν ικανοποιεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές της ζητούμενης δραστηριότητας τότε είτε είναι αδύνατη η αδειοδότηση της (πχ άδεια πώλησης αλκοολούχων πότων σε απόσταση από σχολικό συγκρότημα μικρότερη της επιτρεπόμενης) είτε απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες (όπως πχ έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για νέα διαρρύθμιση του wc ώστε να πλήρη τις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις).
Παράλληλα με τα παραπάνω μπορεί πρόσθετα να ζητηθεί από τον μηχανικό, εάν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης, η μελέτη του χώρου του καταστήματος η οποία μπορεί να αφορά μια απλή διάταξη του χώρου (πχ θέσεων εργασίας, πάγκων, τραπεζοκαθισμάτων, ψυγείων κτλ) εως και μια ολοκληρωμένη μελέτη εσωτερικής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης του καταστήματος.

Copyright © 2019   Τούντας Κατασκευαστική   All Rights Reserved
Created by Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.